Säljarförsäkring

Det har blivit allt vanligare att mäklare tillhandahåller försäkringar mot dolda fel. Mot en försäkringspremie åtar sig försäkringsbolaget att träda in i säljarens ställe och ta ansvar för dolda fel som görs gällande av en köpare. För att försäkringsbolaget skall bevilja en försäkring krävs att fastigheten besiktigas av en av försäkringsbolaget utsedd besiktningsman. Fel eller risk för fel som besiktningsmannen noterar vid besiktningen omfattas inte av försäkringen.

När fel görs gällande av köparen bestrider ofta försäkringsbolaget ansvar på grund av att bolaget inte anser att felet är dolt eller att felet kunde misstänkas med anledning av vad försäkringsbolagets besiktningsman noterat i besiktningsprotokollet. Köparen blir då tvungen att ansöka om stämning mot säljaren vid tingsrätt. Resultatet blir att säljaren blir inblandad i en tvist trots att säljaren tagit en försäkring för att undvika just detta. Om säljaren förlorar tvisten påtar sig försäkringsbolaget det slutliga ansvaret såvida inte besiktningsmannen undantagit felet från försäkringsskyddet.

En säljarförsäkring ger inte sällan ett sämre skydd än det som säljaren förväntade sig när han köpte försäkringen.